Tối ưu hoá hoạt động quảng cáo trên Facebook

Tối ưu hoá hoạt động quảng cáo trên Facebook 1

Tùy thuộc vào mục tiêu quảng cáo của bạn sẽ ảnh hưởng đến chiến lược mua quảng cáo trên hệ thống của Facebook sẽ có những lợi ích khác nhau về cách đặt vị trí để tối ưu hóa cho quảng cáo của bạn.

Bạn có thể xem bản hướng dẫn sau của Facebook:

Tối ưu hoá hoạt động quảng cáo trên Facebook

Tối ưu hoá hoạt động quảng cáo trên Facebook

Ví dụ: Đối với mục tiêu là Video views thì chọn Buying Objective là Video Views Bid là Video Views, tương tư đối với các mục khác.

Leave a Comment.