Tối ưu hoá hoạt động quảng cáo trên Facebook

Tối ưu hoá hoạt động quảng cáo trên Facebook 1

Tùy thuộc vào mục tiêu quảng cáo của bạn sẽ ảnh hưởng đến chiến lược mua quảng cáo trên hệ thống của Facebook sẽ có những lợi ích khác nhau về cách đặt vị trí để tối ưu hóa cho quảng cáo của bạn.

Xem bản hướng dẫn sau của Facebook:

Tối ưu hoá hoạt động quảng cáo trên Facebook

Tối ưu hoá hoạt động quảng cáo trên Facebook

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Comment.