Brand Lift Survey Youtube là gì? và câu hỏi Brand Lift Survey Youtube như thế nào?

Brand Lift Survey Youtube là gì?

Số liệu tương tác của YouTube (ví dụ: thời gian xem, lượt xem, lượt thích, lượt chia sẻ và nhận xét) cung cấp một biểu đồ cơ bản cho thấy cách khán giả phản hồi video của bạn khi bạn chạy quảng cáo.

Tuy nhiên, hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo cũng có thể được đánh giá bằng xem độ ảnh hưởng đến thương hiệu của bạn.

Brand Lift Survey Youtube

Nâng cao thương hiệu là thước đo tác động trực tiếp mà quảng cáo YouTube của bạn đang có đối với nhận thức và hành vi trong suốt hành trình của người tiêu dùng.

Trong vài ngày, Brand Lift cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cách quảng cáo của bạn tác động đến các số liệu quan trọng, bao gồm Ad Recall, Brand Awareness, Consideration, Favorability, Purchase Intent, và được đo bằng hoạt động tìm kiếm tự nhiên của khách hàng liên quan đến thương hiệu của bạn.

Bạn có thể dễ dàng tối ưu hóa các chiến dịch trong suốt chiến dịch của mình, dựa trên các kết quả gần thời gian thực này, được chia nhỏ theo nhân khẩu học, tần suất và hơn thế nữa.

Brand Lift Survey Youtube hoạt động như thế nào?

Điều kiện Brand Lift Survey Youtube?

Có 5 loại câu hỏi, theo thứ tự (đảo ngược) mối quan hệ trực tiếp với quảng cáo ở các câu trả lời của khách hàng được chọn khảo sát: Ad Recall, Brand Awareness, Consideration, Favorability, Purchase Intent.

Yêu cầu cấp 1: Chi $ 1K / ngày trong 7 ngày đầu tiên => đủ điều kiện cho bất kỳ 2 trong số 5 câu hỏi
Yêu cầu cấp 2: Chi $ 2K / ngày trong 7 ngày đầu tiên => đủ điều kiện cho bất kỳ 3 trong số 5 câu hỏi
Yêu cầu cấp 3: Chi $ 4K / ngày trong 7 ngày đầu tiên => đủ điều kiện cho bất kỳ 4 trong số 5 câu hỏi
Yêu cầu cấp 4: Chi $ 5K / ngày trong 7 ngày đầu tiên => đủ điều kiện cho tất cả 5 câu hỏi

Câu hỏi Brand Lift Survey Youtube?

Tuỳ theo ngân sách của bạn mà bạn có thể chọn từ 2-5 câu hỏi trong danh sách các câu hỏi sau:

Brand Lift Survey Youtube là gì? và câu hỏi Brand Lift Survey Youtube như thế nào? 1

  • Gần đây, bạn đã xem quảng cáo video trực tuyến về thương hiệu/sản phẩm nào sau đây?
  • Bạn đã nghe nói đến thương hiệu/sản phẩm nào sau đây?
  • Bạn sẽ cân nhắc mua thương hiệu nào trong số những thương hiệu này?
  • Bạn có thiện cảm với nhãn hàng nào trong số nhãn hàng sau đây?
  • Lần tới khi đi mua hàng, bạn nghĩ rằng bạn sẽ chọn nhãn hàng nào sau đây?

Đo lường Brand Lift Survey Youtube 2.0 như thế nào?

  1. Survey này chạy trong bao lâu?

=> Khi system collect đủ response sẽ có snapshot report real time trên system Google Ads nhưng report detail về %up lift sẽ được gửi cuối campaign. Report sẽ có các key learning từ results

  1. Sample size thế nào nhỉ?

=> Requirement từ Google thì số lượng response cần collect là 10.000 responses

  1. Khi nào có results nhỉ?

=> Để report get generated thì cần có đủ >= 10k responses or campaign đủ 28 days, whichever comes first. Nên để có final BLS report gửi sau 1 tuần khi campaign YT tháng 1 kết thúc.